ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κτήμα Δηλαβέρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μεταμόρφωση / Κτήμα Δηλαβέρη / Προσβάσεις

Η είσοδος στον χώρο θα γίνεται από πέντε σημεία της περιμέτρου και η πρόσβαση με μέσα μεταφοράς θα γίνεται από την οδό Τατοϊου (λεωφορεία Α9, Β9, 724 και τοπικό λεωφορείο 10) και την οδό Σάμου (λεωφορείο Β8 και τοπικό λεωφορείο 10).

Κτήμα Δηλαβέρη